Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Wednesday, March 11, 2015

#include<iostream>
using namespace std;
struct day
{
int d,m,y;
};
void nhap(day &x);
void nextday(day x);
void main()
{
day x;
cout<<"\nNHAP NGAY, THANG, NAM:\n";
nhap(x);
cout<<"\nngay tiep theo la: ";
nextday(x);
system("pause");
}
void nextday(day x)
{
int k=0;
x.d++;
switch(x.m)
{
case 1:case 3: case 5: case 7: case 8: case 10:
if(x.d>31)
{
x.d=1;x.m++;
}
break;
case 4: case 6: case 9: case 11:
if(x.d>30)
{
x.d=1;x.m++;
}
break;
case 12:
if(x.d>31)
{
x.d=1;x.m=1;x.y++;
}
break;
case 2:
if(x.y%400==0 || (x.y%4==0 && x.y%100!=0)) k=1;
if(k==1 && x.d>29)
{
x.d=1;x.m++;
}
if(k==0 && x.d>28)
{
x.d=1;x.m++;
}
}
cout<<x.d<<"/"<<x.m<<"/"<<x.y;
}
void nhap(day &x)
{
int kt,k=0;
do{
kt=0;
cout<<"\nngay:";cin>>x.d;
cout<<"\nthang: ";cin>>x.m;
cout<<"\nnam: ";cin>>x.y;
switch(x.m)
{
case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12:
if(x.d<=0 || x.d>31) kt=1;
break;
case 4: case 6: case 9: case 11:
if(x.d<=0 || x.d>30) kt=1;
break;
case 2:
if(x.y%400==0 || (x.y%4==0 && x.y%100!=0)) k=1;
if(k==1 && (x.d<=0 || x.d>29)) kt=1;
if(k==0 && (x.d<=0 || x.d>28)) kt=1;
break;
default: kt=1; break;
}
if(kt==1) cout<<"\nkhong hop le!";
}while(kt);
}

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts