Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Thursday, January 29, 2015


Viết chương trình nhập vào số nguyên dương h (2<h<23), sau đó in ra các tam giác có chiều cao là h.viết hàm in các tam giác có chiều cao h=N nhập vào
#include<iostream>
using namespace std;
void tamgiac1(int n)
{
int i,j;
for (i = n; i >=1; i--)
{
for (j = i; j <= n; j++)cout << "  ";
for (j = 1; j <= 2 * i - 1; j++) cout << "* ";
cout << "\n\n";
}
cout << "\n\n";
}
void tamgiac2(int n)
{
int j, i;
for (i = 1; i <= n; i++)
{
for (j = i; j <= n; j++) cout << "  ";
for (j = 1; j <= 2 * i - 1; j++) cout << " *";
cout << "\n\n";
}
cout << "\n\n";
}
void tamgiac3(int n)
{
int i, j;
for (i = 1; i < n; i++)
{
for (j = i; j <= n; j++) cout << "  ";
for (j = 1; j <= 2 * i - 1; j++) if (j == 1 || j == 2 * i - 1) cout << "* "; else cout << "  ";
cout << "\n\n";
}
cout << "  ";
for (i = 1; i <= 2*n-1; i++) cout << "* ";
cout << "\n\n\n\n";
}
void tamgiac4(int n)
{
int i, j;
cout << "  ";
for (i = 1; i <= 2 * n - 1; i++) cout << "* ";
cout << "\n\n";
for (i = n - 1; i >= 1; i--)
{
for (j = i; j <=n; j++) cout << "  ";
for (j = 1; j <= 2 * i - 1; j++) if (j == 1 || j == 2 * i - 1) cout << "* "; else cout << "  ";
cout << "\n\n";
}
cout << "\n\n";
}
void main()
{
int n;
cout << "nhap N="; cin >> n;
tamgiac1(n);
tamgiac2(n);
tamgiac3(n);
tamgiac4(n);
}

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts