Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Saturday, January 24, 2015

/*thuật toán selection sort
Ý tưởng:
Chọn phần tử nhỏ nhất trong N phần tử trong dãy hiện hành ban đầu.
Đưa phần tử này về vị trí đầu dãy hiện hành
Xem dãy hiện hành chỉ còn N-1 phần tử của dãy hiện hành ban đầu
Bắt đầu từ vị trí thứ 2;
Lặp lại quá trình trên cho dãy hiện hành... đến khi dãy hiện hành chỉ còn 1 phần tử
Bước 1:   i = 0;
Bước 2:  Tìm phần tử a[min] nhỏ nhất trong    dãy hiện hành từ a[i] đến a[N]
Bước 3 :  Đổi chỗ a[min] và a[i]
Bước 4 :  Nếu  i < N-1 thì
i = i+1; Lặp lại Bước 2;                Ngược lại: Dừng.

*/
#include<iostream>
using namespace std;
void xep(int a[], int n)
{
int i, j, m,t;
for (i = 0; i < n - 1; i++)
{
m = i;
for (j = i + 1; j < n; j++) if (a[m]>a[j]) m = j;
t = a[i]; a[i] = a[m]; a[m] = t;
}
}
void main()
{
int a[10] = { 5, 4, 7, 8, 2, 3, 1, 9, 6, 10 };
xep(a, 10);
for (int i = 0; i < 10; i++) cout << " " << a[i];
}

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts