Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Friday, January 9, 2015


//Bài 6. Viết chương trình đão ngược nội dung của một file văn bản. 
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>
#include<conio.h>
void dao(char *s)
{
char c;
for(int i=0;i<strlen(s)/2;i++)
{
c=s[i];s[i]=s[strlen(s)-1-i];s[strlen(s)-1-i]=c;
}
}
void dois(char *a,char *b)
{
int i;char c[1000];
for(i=0;i<strlen(a);i++)c[i]=a[i];c[strlen(a)]='\0';
for(i=0;i<strlen(b);i++)a[i]=b[i];a[strlen(b)]='\0';
for(i=0;i<strlen(c);i++)b[i]=c[i];b[strlen(c)]='\0';
}
void nhap(FILE *t)
{
printf("nhap noi dung:\n\n");
char s[1000];
int dem=0;
do
{
gets(s);
if(strlen(s)>0 && dem==0)fputs(s,t);
if(strlen(s)>0 && dem>0)
{
fputs("\n",t);fputs(s,t);
}
if(strlen(s)>0)dem++;
}while(strlen(s)>0);
}
void xuat(FILE *t)
{
char s[1000];
while(fgets(s,1000,t)!=0)printf("%s",s);
}
void main()
{
FILE *t=fopen("E:\\bai6.txt","w+");
if(t==0)
{
printf("error\n");exit(0);
}
nhap(t);
rewind(t);
char s[1000],a[1000][1000];int n=0;
while(fgets(s,1000,t)!=0)
{
strcpy(a[n],s);n++;
}
for(int i=0;i<n/2;i++)dois(a[i],a[n-i-1]);
for(int i=0;i<n;i++)dao(a[i]);
rewind(t);
for(int i=0;i<n;i++)fputs(a[i],t);
rewind(t);
printf("noi dung dao nguoc:\n\n");
xuat(t);
getch();
}

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts