Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Friday, December 5, 2014

Viết thuật toán tô màu trong C++Bài Giải


/*
Name: Thuat toan to mau trong thu vien Graphics
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
#include <graphics.h>

void VeHV(int TLx,int TLy, int BRx,int BRy, int c){
    setcolor(c);
    line(TLx,TLy,BRx,TLy);
    line(TLx,BRy,BRx,BRy);
    line(TLx,TLy,TLx,BRy);
    line(BRx,TLy,BRx,BRy);
}
void ToMauHVScanLine(int TLx,int TLy, int BRx,int BRy, int c){
    setcolor(c);
    for(int y=TLy+50;y<BRy;y++){
        line(TLx+1,y,BRx-1,y);
        delay(10);
    }
}
void ToMauPutPixel(int TLx,int TLy, int BRx,int BRy, int c){
    for(int y=TLy+1;y<BRy;y++)
        for(int x=TLx+1;x<BRx;x++){
            putpixel(x,y,c);
            delay(5);
        }
}

void ToMauDuongTron(int xc,int yc, int R,int c){
    int i=1;
    while(1){
        for(int y=yc-R;y<=yc+R;y++)
            for(int x=xc-R;x<=xc+R;x++){
                // Tu diem (x,y)-->tam (xc,yc)
                float d=sqrt((x-xc)*(x-xc)+(y-yc)*(y-yc));
                if(d<R){
                if(x<xc)
                    putpixel(x,y,i);
                else
                    putpixel(x,y,(i+1)%15);
                }
                //delay(5);
            }
        i=(i+1)%15;
    }
}


void DDA(int xA,int yA,int xB,int yB,int color){
    int dx=xB-xA;
    int dy=yB-yA;
    int step;
    if(abs(dx)>abs(dy))
        step=abs(dx);
    else
        step=abs(dy);
    float x_inc=(float)dx/step;
    float y_inc=(float)dy/step;
    float x=xA;
    float y=yA;
    putpixel(x,y,color);
    for(int k=1;k<=step;k++){
        x=x+x_inc;
        y=y+y_inc;
        putpixel(round(x),round(y),color);
        delay(5);
    }
}

typedef struct Dinh{
    int x,y;
};

void VeDaGiac(Dinh d[],int n, int color){
    for(int i=0;i<n;i++){
        int j = (i+1)%n;
        DDA(d[i].x,d[i].y,d[j].x,d[j].y,color);
    }
}


void ToLan(int x,int y,int mauto,int maubien){
    int mauht=getpixel(x,y);
    if(mauht!=mauto && mauht!=maubien){
        putpixel(x,y,mauto);
        ToLan(x-1,y,mauto,maubien);
        //ToLan(x+1,y,mauto,maubien);
        //ToLan(x,y-1,mauto,maubien);
        ToLan(x,y+1,mauto,maubien);

    }
}
void ToLan2(int x,int y,int mauto,int maubien){
    int mauht=getpixel(x,y);
    if(mauht!=mauto && mauht!=maubien){
        putpixel(x,y,mauto);
        //ToLan2(x-1,y,mauto,maubien);
        ToLan2(x+1,y,mauto,maubien);
        ToLan2(x,y-1,mauto,maubien);
        //ToLan2(x,y+1,mauto,maubien);
    }
}
int main(){
    initwindow(640,480);
   // VeHV(200,200,400,400,15);
   // ToMauHVScanLine(200,200,400,400,13);
   // ToMauPutPixel(200,200,400,400,2);
   // circle(320,240,100);
    //ToMauDuongTron(320,240,150,13);
   // ToLan(221,240,RED,WHITE);

    Dinh d[]={{100,300},{150,200},{270,350},{300,200}};
    VeDaGiac(d,4,15);
    ToLan2(103,297,RED,WHITE);
    ToLan(298,202,BLUE,WHITE);

    // VeDaGiac(d,4,13);
    getch();
    return 0;
}


0 comments:

Post a Comment

Popular Posts