Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Thursday, November 6, 2014

Bản Demo hoa 6 cánh xoay quanh tâm không cần dùng đến phép quay:
Bài Giải/*
Name: Hoa 6 canh xoay
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<iostream>
#include<graphics.h>
#include<math.h>
using namespace std;
struct Point
{
    int x,y;
    Point()
    {
        x=y=0;
    }
     Point(int u, int v)
    {
        x=u;
        y=v;
    }
};
Point Fixation(Point centre, int R, int i)
{
    Point k;
    k.x=centre.x+R*cos(i*M_PI/180);
    k.y=centre.y+R*sin(i*M_PI/180);
    return k;
}
void Draw(Point O, int R)
{
    int color[6][6];
    int i=0;
    for(int t=10;t<=60;t=t+10)
    {
        int ti=0;
    int xk=120-t,yk=240-t;
    for(i=t;i<=360;i=i+60){
                Point Q=Fixation(O,R,i);
    setlinestyle(0,0,2);
    ellipse(Q.x,Q.y,xk,yk,R,R);
    (xk!=0)?xk=xk-60:xk=360-60;
    (yk!=0)?yk=yk-60:yk=360-60;
    color[ti][0]=(int)(Q.x+O.x)/2;
    color[ti][1]=(int)(Q.y+O.y)/2;
     ti++;
    }
    for (i=0;i<6;i++)
    {
        setfillstyle(1,GREEN);
        putpixel(color[i][0],color[i][1],RED);
       floodfill(color[i][0],color[i][1],15);
    }
    delay(300);
    cleardevice();
    }
}

main()
{
    initwindow(800,600);
    Point O(400,300);
    int R=150;
    while(1)
    {
        Draw(O,R);
    }
    getch();
    return 0;
}

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts