Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Sunday, November 30, 2014

[C#]

using System;

public class Example
{
public static void Main()
{
DateTime date1 = new DateTime(2009, 8, 1, 0, 0, 0);
DateTime date2 = new DateTime(2009, 8, 1, 12, 0, 0);
int result = DateTime.Compare(date1, date2);
string relationship;

if (result < 0)
relationship = "is earlier than";
else if (result == 0)
relationship = "is the same time as";
else
relationship = "is later than";

Console.WriteLine("{0} {1} {2}", date1, relationship, date2);
}
}
// The example displays the following output: 
// 8/1/2009 12:00:00 AM is earlier than 8/1/2009 12:00:00 PM

[VB]
Module Example
Public Sub Main()
Dim date1 As Date = #08/01/2009 12:00AM#
Dim date2 As Date = #08/01/2009 12:00PM#
Dim result As Integer = DateTime.Compare(date1, date2)
Dim relationship As String 

If result < 0 Then
relationship = "is earlier than" 
ElseIf result = 0 Then
relationship = "is the same time as" 
Else
relationship = "is later than" 
End If

Console.WriteLine("{0} {1} {2}", date1, relationship, date2)
End Sub 
End Module 
' The example displays the following output: 
' 8/1/2009 12:00:00 AM is earlier than 8/1/2009 12:00:00 PM

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts