Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Thursday, October 2, 2014

viết chương trình c tìm số nguyên tố lớn nhất và nhỏ nhất có trong mảng 1 chiều, nếu không có số nguyên tố trong mảng thì thông báo ra màn hình.

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[100];
int b[100];
void main()
{
int i, n, j, dem, k = 0;
printf("nhp so phan tu cua mang: ");
scanf_s("%d", &n);
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("nhap phan tu thu %d: ", i + 1);
scanf_s("%d", &a[i]);
}
for (i = 0; i < n; i++)
{
dem = 0;
if (a[i] == 2)
{
b[k] = a[i];
k++;
}
if (a[i]>2)
{
for (j = 2; j < a[i]; j++)
{
if (a[i] % j == 0) dem++;
}
if (dem == 0)
{
b[k] = a[i];
k++;
}
}
}
int min = b[0], max = b[0];
for (i = 0; i < k; i++)
{
if (min>b[i]) min = b[i];
if (max < b[i]) max = b[i];
}
printf("so nguyen to nho nhat co trong mang la: %d\n", min);
printf("so nguyen to lon nhat co trong mang la: %d\n", max);
_getch();
}


0 comments:

Post a Comment

Popular Posts