Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Wednesday, July 2, 2014

Viết chương trình nhập vào từ bàn phím một ma trận có M dòng và N cột, sau đó tính tổng các phần tử của ma trận bằng cách dùng hàm.Bài Giải/*
Name: Ham tinh tong phan tu mang 2 chieu
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/

#include<conio.h>
#include<stdio.h>

void inpm(int t[][20], int u, int v)
{
     int i,j;
     for (i=0;i<u;i++)
         for (j=0;j<v;j++)
             {
                          printf("\t- Nhap phan tu A[%d][%d]: ",i,j);
                          scanf("%d",&t[i][j]);
                          }
 
     }
void printsreen(int t[][20], int u, int v)
{
     int i,j;
     for (i=0;i<u;i++)
     {
         for (j=0;j<v;j++)
             printf("%5d",t[i][j]);
             printf("\n");
             }
}

int plus(int t[][20], int u, int v)
{
    int i,j,temp=0;
    for (i=0;i<u;i++)
        for (j=0;j<v;j++)
            temp+=t[i][j];
       
    return temp;
            }main()
{
      int n,m;
      printf("\t- So dong: "); scanf("%d",&m);
      printf("\t- So cot: "); scanf("%d",&n);
 
      int a[20][20];
      inpm(a,m,n);      //Nhap mang hai chieu
      printf("\t=> Ma Tran ban vua nhap: \n");
      printsreen(a,m,n);
 
      printf("\t => Tong cac phan tu cua mang = %d",plus(a,m,n));
 
      getch();
      return 0;
}


0 comments:

Post a Comment

Popular Posts