Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Sunday, April 6, 2014

Ở bài hướng dẫn này StudyCoding đi tới làm thế nào để hiển thị các DialogBox control bằng Visual C#.NET 
Bước 1: Tạo mới project trong Visual Studio 2010 chọn Windows Form Application.  

Thiết kế project như sau:

Five DialogBox ControlsHow to use DialogBox Controls C# Tutorial


Có tất cả 5 cái Dialog Controls

How to use DialogBox Controls C# Tutorial

 • ColorDialog: Double click vào Choose Color  button và chèn code.

private void btnColorDialog_Click(object sender, EventArgs e)
{
     colorDialog1.ShowDialog();
     lblColor1.BackColor = colorDialog1.Color;

}

Click  Choose Color cửa sổ mới xuất hiện cho chọn màu như sau:

How to use DialogBox Controls C# Tutorial


Chọn 1 màu và click OKMàu của label1 thay đổi thành red.   

                 
How to use DialogBox Controls C# Tutorial

 • FontDialog: Double click vào button Font Dialog và chèn code.
private void btnFontDialog_Click(object sender, EventArgs e)
{
    fontDialog1.ShowDialog();
    Font font = fontDialog1.Font;
    lblColor2.Font = font;

}

Run project Khi bạn click vào button Font Dialog và bạn sẽ thấy của sổ.

How to use DialogBox Controls C# Tutorial

Chọn font và size rồi click OK.

·         SaveFile: Viết code trong sự kiện button như sau.
  private void btnSaveFile_Click(object sender, EventArgs e)
  {
     saveFileDialog1.ShowDialog();

  }
  Bây giờ double click vào Save File Dialog Controls và chèn code:
  private void saveFileDialog1_FileOk(object sender,CancelEventArgs e)
  {
      string name = saveFileDialog1.FileName;
      File.WriteAllText(name, textBox1.Text);

  }

  How to use DialogBox Controls C# Tutorial

  Click vào Save File :

  How to use DialogBox Controls C# Tutorial

  Tên file .txt và click vào save.

  Bạn sẽ thấy file  .txt ở ngoài destop và bạn có thể mở file để kiểm tra nội dung.

  How to use DialogBox Controls C# Tutorial

  OpenFileDialog: Bạn muốn mở và lưu file, Viết code vào button Folder Browser:
  private void btnFolderBrowser_Click(object sender, EventArgs e)
  {
      openFileDialog1.ShowDialog();
      string file = openFileDialog1.FileName;
      string text = File.ReadAllText(file);
      textBox1.Text = text;

  }
  Run  project click vào button Folder Browser bạn sẽ thấy của sổ.

  How to use DialogBox Controls C# Tutorial


  The file you saved before “TutorialsCode.txt” select it, click on the open button and you will get the output in the textbox.

  How to use DialogBox Controls C# Tutorial

  0 comments:

  Post a Comment

  Popular Posts