Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Monday, April 7, 2014

Bài làm của bạn Lê Quang Tùng (lớp 8)

const
        fin='ybxx.inp';
        fon='ybxx.out';
var
        i,a,b,s,j,n:longint;
        nt:array [1..10000] of longint;
begin
assign(input,fin);
reset(input);
assign(output,fon);
rewrite(output);
readln(n);
for i:=1 to n do s:=s+i;
writeln(s*n);
end.

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts