Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Friday, March 14, 2014

1. Linear Layout

1.1 Giới thiệu Linear Layout

LinearLayout là một view group sắp xếp các phần tử trong nó theo một hướng dọc hoặc ngang, được chỉ định thông qua attribute android:orientation

1.2 Ví dụ giao diện cần tạo1.3 Code

1.3.1 Code XML
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Parent linear layout with vertical orientation -->
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_marginTop="25dp"
android:orientation="vertical" >
<TextView
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:padding="5dip"
android:text="Email" />
<EditText
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginBottom="10dip" />
<TextView
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:padding="5dip"
android:text="Password" />
<EditText
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginBottom="10dip" />
<!-- Child linear layout with horizontal orientation -->
<LinearLayout
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginTop="10dp"
android:orientation="horizontal" >
<Button
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginLeft="10dp"
android:layout_marginRight="10dp"
android:layout_weight="1"
android:background="#FFD57D"
android:gravity="center"
android:text="Login" />
<Button
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginLeft="10dp"
android:layout_marginRight="10dp"
android:layout_weight="1"
android:background="#FF9900"
android:gravity="center"
android:text="Cancel" />
</LinearLayout>
</LinearLayout>
1.3.2 Code Java
package quyetdv.android.layoutbasic;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
public class LinearLayoutActivity extends Activity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
this.setTitle("Linear Layout");
setContentView(R.layout.linear_layout);
}
}

2. Relative Layout

2.1 Giới thiệu Relative Layout

RelativeLayout là một view group hiển thị các thành phần con dựa vào mối quan hệ vị trí giữa chúng với nhau hoặc giữa chúng với thành phần cha chứa nó.

2.2 Ví dụ giao diện cần tạo

RelativeLayout

2.3 Code

2.3.1 Code XML
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginTop="25dp" >
<TextView
android:id="@+id/lblEmail"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:padding="5dp"
android:text="Email" />
<EditText
android:id="@+id/edEmail"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_below="@id/lblEmail" />
<TextView
android:id="@+id/lblPassword"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_below="@id/edEmail"
android:layout_marginTop="10dp"
android:padding="5dp"
android:text="Password" />
<EditText
android:id="@+id/edPassword"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_below="@id/lblPassword"
android:layout_marginBottom="10dp" />
<Button
android:id="@+id/btnLogin"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_alignParentLeft="true"
android:layout_below="@id/edPassword"
android:layout_centerHorizontal="false"
android:layout_centerInParent="false"
android:layout_centerVertical="false"
android:layout_marginRight="10dp"
android:background="#FFD57D"
android:text="Login" />
<Button
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_alignParentRight="false"
android:layout_alignTop="@id/btnLogin"
android:layout_toRightOf="@id/btnLogin"
android:background="#FF9900"
android:text="Cancel" />
<!-- btnGoHome position relative to parent layout -->
<Button
android:id="@+id/btnGoHome"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_alignParentBottom="true"
android:layout_centerHorizontal="true"
android:background="#319DEA"
android:text="Go to Home Page"
android:paddingLeft="10dp"
android:paddingRight="10dp"
android:textColor="#FFFFFF" />
</RelativeLayout>
2.3.2 Code Java
package quyetdv.android.layoutbasic;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
public class RelativeLayoutActivity extends Activity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
this.setTitle("Relative Layout");
setContentView(R.layout.relative_layout);
}
}

3. Table Layout

3.1 Giới thiệu Table Layout

TableLayout cho phép đặt các thành phần thành các hàng và cột tương tự như bảng trong html.

3.2 Ví dụ giao diện cần tạo

TableLayout

3.3 Code

3.3.1 Code XML
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TableLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:background="#ffffff"
android:shrinkColumns="*"
android:stretchColumns="*" >
<!-- Row 1 with single column -->
<TableRow
android:id="@+id/tableRow1"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:gravity="center_horizontal" >
<TextView
android:id="@+id/tv1"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_span="3"
android:background="#47BDED"
android:padding="18dip"
android:text="Row 1"
android:textColor="#000000" />
</TableRow>
<!-- Row 2 with 3 columns -->
<TableRow
android:id="@+id/tableRow2"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content" >
<TextView
android:id="@+id/tv21"
android:layout_weight="1"
android:background="#FFB500"
android:gravity="center"
android:padding="20dip"
android:text="Row 2 column 1"
android:textColor="#000000" />
<TextView
android:id="@+id/tv22"
android:layout_weight="1"
android:background="#FFFA99"
android:gravity="center"
android:padding="20dip"
android:text="Row 2 column 2"
android:textColor="#000000" />
<TextView
android:id="@+id/tv23"
android:layout_weight="1"
android:background="#FFC03E"
android:gravity="center"
android:padding="20dip"
android:text="Row 2 column 3"
android:textColor="#000000" />
</TableRow>
<!-- Row 3 with 2 columns -->
<TableRow
android:id="@+id/tableRow3"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:gravity="center_horizontal" >
<TextView
android:id="@+id/tv31"
android:layout_weight="1"
android:background="#00B9CD"
android:gravity="center"
android:padding="20dip"
android:text="Row 3 column 1"
android:textColor="#000000" />
<TextView
android:id="@+id/tv32"
android:layout_weight="1"
android:background="#58F5FF"
android:gravity="center"
android:padding="20dip"
android:text="Row 3 column 2"
android:textColor="#000000" />
</TableRow>
</TableLayout>
3.3.2 Code Java
package quyetdv.android.layoutbasic;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
public class TableLayoutActivity extends Activity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
this.setTitle("Table Layout");
setContentView(R.layout.table_layout );
}
}

4. TabHost Layout

4.1 Giới thiệu TabHost Layout

Một TabHost Layout gồm có 3 phần : TabHost, TabWidget và FrameLayout
TabHostLayout_Diagram
  • TabHost : Là container chính chứa các Tab buttons và Tab contents
  • TabWidget : Để định dạng cho các Tab buttons : Nhãn , icon, …
  • FrameLayout : là container để chứa các layout cho Tab contens. Chỉ có FrameLayout là view group được dùng cho Tab contents, không thể dùng các loại Layout khác.

4.2 Ví dụ giao diện cần tạo

TabHostLayout

4.3 Code

4.3.1 Code XML
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TabHost xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:id="@android:id/tabhost"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent" >
<LinearLayout
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:orientation="vertical" >
<TabWidget
android:id="@android:id/tabs"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content" />
<FrameLayout
android:id="@android:id/tabcontent"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent" />
</LinearLayout>
</TabHost>
4.3.2 Code Java
package quyetdv.android.layoutbasic;
import android.app.TabActivity;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.widget.TabHost;
import android.widget.TabHost.TabSpec;
public class TabHostLayoutActivity extends TabActivity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
this.setTitle("TabHost Layout");
setContentView(R.layout.tabhost_layout);
TabHost tabHost = getTabHost();
// Tab1
TabSpec tab1 = tabHost.newTabSpec("Tab1");
tab1.setIndicator("Tab1");
Intent tab1Intent = new Intent(this, Tab1Activity.class);
tab1.setContent(tab1Intent);
// Tab2
TabSpec tab2 = tabHost.newTabSpec("Tab2");
tab2.setIndicator("Tab2");
Intent tab2Intent = new Intent(this, Tab2Activity.class);
tab2.setContent(tab2Intent);
// Tab1
TabSpec tab3 = tabHost.newTabSpec("Tab3");
tab3.setIndicator("Tab3");
Intent tab3Intent = new Intent(this, Tab3Activity.class);
tab3.setContent(tab3Intent);
// Adding all TabSpec to TabHost
tabHost.addTab(tab1);
tabHost.addTab(tab2);
tabHost.addTab(tab3);
}
}

5. ListView Layout

5.1 Giới thiệu ListView

  • ListView là một view group hiển thị các phần tử dưới dạng một danh sách có thể cuộn được
  • Các phần tử được chèn vào ListView bằng cách sử dụng một Adapter lấy dữ liệu từ một nguồn nào đó ( một mảng hoặc một truy vấn dữ liệu )

5.2 Ví dụ giao diện cần tạo

Ví dụ ListView hiển thị dữ liệu đơn giản ( danh sách chữ cái ) từ một mảng String có sẵn.
ListViewLayout

5.3 Code

5.3.1 Code XML
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ListView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:id="@+id/listview"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content" >
</ListView>
5.3.2 Code Java
package quyetdv.android.layoutbasic;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ListView;
import android.widget.Toast;
public class ListViewLayoutActivity extends Activity {
private ListView listView;
private final String[] values = new String[] { "A", "B", "C", "D", "E",
"F", "J", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R",
"S", "T", "U", "V", "Ư", "X", "Y", "Z" };
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
this.setTitle("ListView Layout");
setContentView(R.layout.listview_layout);
listView = (ListView) findViewById(R.id.listview);
ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(this,
android.R.layout.simple_list_item_1, values);
listView.setAdapter(adapter);
listView.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
@Override
public void onItemClick(AdapterView<?> arg0, View arg1, int arg2,
long arg3) {
Toast.makeText(getBaseContext(),
"position = " + arg2 + " ; value = " + values[arg2],
Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
});
}
}

6. GridView Layout

6.1 Giới thiệu GridView

  • GridView là một view group hiển thị các phần tử dưới dạng một lưới 2 chiều có thể cuộn được
  • Các phần tử được chèn vào GridView bằng cách sử dụng một ListAdapter

6.2 Ví dụ giao diện cần tạo

Ví dụ GridView hiển thị dữ liệu đơn giản ( danh sách chữ cái ) từ một mảng String có sẵn.
GridViewLayout

6.3 Code

6.3.1 Code XML
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<GridView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:id="@+id/gridview"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:columnWidth="50dp"
android:gravity="center"
android:numColumns="auto_fit"
android:stretchMode="columnWidth" >
</GridView>
6.3.2 Code Java
package quyetdv.android.layoutbasic;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.GridView;
import android.widget.Toast;
public class GridViewLayoutActivity extends Activity {
private GridView gridview;
private final String[] values = new String[] { "A", "B", "C", "D", "E",
"F", "J", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R",
"S", "T", "U", "V", "Ư", "X", "Y", "Z" };
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
this.setTitle("GridView Layout");
setContentView(R.layout.gridview_layout);
gridview = (GridView) findViewById(R.id.gridview);
ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(this,
android.R.layout.simple_list_item_1, values);
gridview.setAdapter(adapter);
gridview.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
@Override
public void onItemClick(AdapterView<?> arg0, View arg1, int arg2,
long arg3) {
Toast.makeText(getBaseContext(),
"position = " + arg2 + " ; value = " + values[arg2],
Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
});
}
}

7. Frame Layout

7.1 Giới thiệu FrameLayout

FrameLayout là một vùng chiếm chỗ trên màn hình để hiển thị một nội dung cụ thể nào đó. Phần tử con luôn hiển thị ở góc trên trái của FrameLayout và không thể thay đổi được. Các phần tử sau sẽ nằm chồng lên phần tử trước ( thứ tự trước, sau theo thứ tự trong tập tin xml ).

7.2 Ví dụ giao diện cần tạo

Giả sử bạn cần tạo 1 giao diện hiển thị gồm :
  • Một bức ảnh toàn màn hình
  • Một dòng chữ giới thiệu vắn tắt ở cạnh trên bức ảnh
  • Một dòng chữ ghi thông tin tác giả ở cạnh dưới bức ảnh
FrameLayout

7.3 Code

7.3.1 Code XML
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent" >
<ImageView
android:id="@+id/ImageView01"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:scaleType="matrix"
android:src="@drawable/keangnam" >
</ImageView>
<TextView
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="A view of Keangnam"
android:textColor="#FFF200"
android:textSize="24dp" />
<TextView
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_gravity="bottom"
android:gravity="right"
android:text="quyetdo289.wordpress.com"
android:textColor="#FFFFFF"
android:textSize="16dp" />
</FrameLayout>
7.3.2 Code Java
package quyetdv.android.layoutbasic;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
public class FrameLayoutActivity extends Activity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
this.setTitle("Frame Layout");
setContentView(R.layout.frame_layout );
}
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts