Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Monday, February 24, 2014

Tuyên dương các bạn Đức, An, Văn đã giải được hết 6 bài. Các bạn khác cố lên nhé! Đây làm tổng hợp lại các chương trình của các bạn đã làm được. Bạn nào chưa giải được thì tham khảo.

Đếm chữ số DEMCS

var dem,n:longint;
begin
assign(input,'demcs.inp');reset(input);
assign(output,'demcs.out');rewrite(output);

readln(n);
dem:=0;
while n>0 do
   begin
   inc(dem);
   n:=n div 10;
   end;
writeln(dem);
end.

          Tính tổng TONG5

var n,i:longint;s:real;
begin
assign(input,'tong5.inp');reset(input);
assign(output,'tong5.out');rewrite(output);
readln(n);
s:=0;
for i:=0 to n do
   s:=s+(2*i+1)/(2*i+2);
writeln(s:0:2);
end.

          Số vị trí lẻ có giá trị chẵn LECHAN

const fi='lechan.inp';fo='lechan.out';
var i,n,x,y:longint;
begin
assign(input,fi);reset(input);
assign(output,fo);rewrite(output);
readln(n);
For i:=1 to n div  2 do
            Begin
            Read(x, y);
            If x mod 2 = 0 then write(i*2-1,' ');
            End;
close(input);close(output);
end.

          Chữ số đầu tiên DTIEN

var n:longint;
begin
assign(input,'dtien.inp');reset(input);
assign(output,'dtien.out');rewrite(output);
readln(n);
while n>=10 do
   n:=n div 10;
writeln(n);
end.

          Số lũy thừa 3 LT3

program LT3;
const
   fin = 'LT3.INP';
   fon = 'LT3.OUT';
var
   n,i: longint;

   fi,fo:text;
   dem:longint;
begin
assign(fi,fin);reset(fi);
assign(fo,fon);rewrite(fo);
read(fi,n);
i:=1;
while i<n do i:=i*3;
if n=i then writeln(fo,1)
else writeln(fo,0);
close(fi);close(fo);
end.

          Tính tổng LONG5

const fi='long5.inp';fo='long5.out';
var i,n,j,X:longint;LT,GT:QWORD;
   s:real;
begin
assign(input,fi);reset(input);
assign(output,fo);rewrite(output);
readln(n,x);
s:=0;
For i:=1 to n do
            Begin
   lt:=1;
   for j:=1 to i do lt:=lt*x;
   gt:=1;
   for j:=1 to i do gt:=gt*j;
   s:=s+lt/gt;
            End;
write(s:0:2);
close(input);close(output);
end.0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts