Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Wednesday, December 25, 2013Sinh ngẫu nhiên tệp tăng               Sinh ngẫu nhiên n số tự nhiên  sắp tăng và ghi vào một tệp văn bản có tên cho trước.

Thuật toán
Bạn đọc cùng gia sư tin học tại nhà xem trực tiếp chương trình và giải thích cách làm.
(*  Pascal  *)
(*---------------------------------------
  Sinh ngau nhien n so tu nhien sap tang
  va ghi vao tep van ban co ten cho truoc
----------------------------------------*)
program FincGen;
uses crt;
const BL = #32; { dau cach }
(*---------------------------
       Sinh du lieu
-----------------------------*)
procedure Gen(fn: string; n: integer);
var   f: text; i: integer; x: longint;
begin
assign(f,fn); {fn: file name (ten tep)}
rewrite(f); randomize;
x := 0;
for i:= 1 to n do
begin
x := x+random(10); write(f,x,BL);
{ moi dong trong file chua 20 so }
if i mod 20 = 0 then writeln(f);
end;
if i mod 20 <> 0 then writeln(f);
close(f);
end;
procedure Test;
begin
Gen('DATA.INP',200);
write('Ket'); readln;
end;
BEGIN
Test;
END.

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts