Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Wednesday, December 25, 2013



Sinh ngẫu nhiên tệp cấp số cộng



               Sinh ngẫu nhiên một cấp số cộng có n số hạng và ghi vào một tệp văn bản có tên cho trước.

Thuật toán
1. Sinh ngẫu nhiên số hạng thứ nhất a[1] và công sai d.
2. Sinh các phần tử a[i], i = 2..n
for i:=2 to n do a[i]:= a[i–1]+ d;
3. Ghi file
Độ phức tạp: n.
(*  Pascal  *) - gia sư tin học, dạy pascal nâng cao
program FCapCong;
uses crt;
const BL = #32;
procedure Gen(fn: string; n: integer);
var f: text; i,d: integer; x: longint;
begin
assign(f,fn); rewrite(f);
randomize;
d := random(n div 4)+1; {cong sai }
x := random(20); write(f,x,BL);
for i:= 2 to n do
begin { mỗi dòng ghi 20 số }
x:= x + d; write(f,x,BL);
if i mod 20 = 0 then writeln(f);
end;
if i mod 20 <> 0 then writeln(f);
close(f);
end;
BEGIN
Gen('DATA.INP',200); write('Ket'); readln;
END.

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts