Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Wednesday, December 25, 2013Sinh ngẫu nhiên tăng, gia sư tin học.
               Sinh ngẫu nhiên n phần tử được sắp không giảm cho mảng nguyên a.
Thuật toán
1. Sinh ngẫu nhiên phần tử đầu tiên: a[1] :=  random(n);
2. Từ phần tử thứ hai trở đi, trị được sinh bằng trị của phần tử sát trước nó cộng thêm một đại lượng ngẫu nhiên:
(i = 2..n): a[i] :=  a[i - 1] + random(n), do đó a[i]  >=  a[i - 1].
(*  Pascal  *)
(*-------------------------------------------
      Sinh ngau nhien cho mang nguyen a
      n phan tu sap khong giam
-------------------------------------------*)
program IncGen;
uses crt;
const MN = 1000;
var a: array [1..MN] of integer;
(*----------------------------------------
  Sinh ngau nhien day tang gom n phan tu
-----------------------------------------*)
procedure Gen(n: integer);
var i: integer;
begin
randomize;
a[1]:= random(5); {khoi tao phan tu dau tien }
for i:= 2 to n do a[i]:= a[i-1]+random(10);
end;
procedure Xem(n: integer); tự viết
procedure Test;
var n: integer;
begin
n := 200; { test voi 200 phan tu }
Gen(n); Xem(n); readln;
end;
BEGIN
Test;
END.

Tag: gia sư tin học

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts