Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Tuesday, October 8, 2013

Bài 1: Hãy cho biết sự khác nhau giữa hằng có đặt tên và biến? (sgk)
Bài 2: Tại sao phải khai báo biến? (sgk)
Bài 3: Biến chỉ nhận giá trị nguyên trong khoảng 10 đến 25532 thì có thể khai báo bằng các kiểu dữ liệu Integer, Word, LongInt, Real, Extended đều được
Bài 4: Đáp án B, D đều có thể chấp nhận được.
Bài 5. Đáp án thích hợp nhất là C
Bài 6: 
(1+z)*((x+y/z)/(a-1/(1+x*x*x)))
Bài 7: 
Bài 8: Viết biểu thức logic
a) abs(x)<=1 and (y>=0 and y<=1) and abs(y)>=x;
b) abs(x)<=1 and abs(y)<=1;
Bài 9: 
Program bai9;
var
      R,S: real;
      pi=3.14;
uses:crt;
Begin
      Write('Nhap ban kinh: ');
      Readln(R);
      S=pi*R*Y/2;
      Writeln('Dien tich phan hinh gach cheo la: ', S:7:4);
      Readln;
End.

Bài 10:
Program bai10;
var
       h,v: real;
       g=9.8;
uses crt;
begin
       clrscr;
       write('Nhap vao do cao h = ');
       Readln(h);
       write('Van toc tai thoi diem cham dat cua vat la v = ', sqrt(2*g*h):6:3);
       Readln;
End.

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts