Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Thursday, April 12, 2012

Nhập dãy số gồm N số nguyên (N<100). Xác định xem đó có phải dãy số có tính chất là cấp số cộng hay không.

uses crt;
  Var
  A:array[1..100] of integer;
  i,n,d: integer;
  CS: boolean;
  BEGIN
  clrscr;
  repeat
  Write(' Nhap vao so nguyen duong N <=100 : ');
  readln(N);
  Until (n>1) and (n<=100);
  For i:=1 to n do
     begin
     repeat
     write('A[',i,'] = ');
     readln(A);
     until abs(A)<=1000;
     end;
     d:=abs(A[2]-A[1]);
     CS:=True;
     For i:=2 to n do
         IF (abs(A-A[i-1])<>d) then  
                                   begin
                                    CS:=False;
                                    break;
                                   end;
     IF CS then writeln('Day la cap so cong ')
           else writeln(' Day ko phai la cap so cong ');
     readln;
  END.

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts